KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo -  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Padeda šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti,  sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius; kartu su tėvais padeda vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų galias; padeda mokiniui adaptuotis mokykloje; teikia mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

PSICHOLOGAS

Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja  su  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais; teikia rekomendacijas, konsultuoja;  padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Psichologinis konsultavimas – tai psichologinė pagalba sveikiems, sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Nustato  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia pagalbą jų turintiems mokiniams; bendradarbiauja su  mokytojais, tėvais, stiprina jų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; padeda sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

LOGOPEDAS

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia pagalbą tokių sutrikimų turintiems mokiniams.

Kupiškio rajono savivaldybė

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Image result for kulturos centras kupiskis

Meno mokykla

kvvg lg1 ok

Please publish modules in offcanvas position.